Rainer Maria Rilke

Portrety Rilkego

Helmuth Westhoff 1901

Portret Rilkego pędzla Helmutha Westhoffa (1891-1977), brata Clary Rilke-Westhoff. Obraz namalowany około roku 1901.

helmuth-westhoff-rilke-portrait